Dnes: nová limitovaná edícia Trnka. Objavte naše tipy na DARČEKY.

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY OBCHODU Manufaktura.sk

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Spoločnosť ČNP SR, s.r.o., Mariánske nám. 29/6, Žilina 010 01, IČ0: 46 78 33 93, DIČ: 20 23 58 45 30, IČ DPH: SK 20 23 58 45 30, tel: +421 221 201 345, e-mail: info@manufaktura.sk, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 78072/L (ďalej len "Predávajúci"), ponúka ku kúpe kozmetické produkty, doplnky pre domáce kúpele, dekorácie a ďalšie príslušenstvo prostredníctvom webových stránok manufaktura.sk (ďalej len "Obchod" alebo "Webové stránky").
 • Obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. Obchodné podmienky tiež určujú pravidlá registrácie a používania používateľských účtov.
 • Obchodné podmienky sú prístupné na webovej stránke, kde si zákazník (ďalej len "Kupujúci") môže zobraziť a stiahnuť ich aktuálnu verziu.
 • Fotografie, grafická prezentácia ponúkaného tovaru, firemné logá alebo logá výrobkov, slúžia výhradne na prezentáciu pri prevádzke Obchodu, sú chránené autorským právom a Kupujúci nie je oprávnený s týmito prvkami akokoľvek ďalej nakladať.
 • Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 • Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne dohodnutých podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje Kupujúceho na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

 

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • Všetka prezentácia tovaru umiestnená v Obchode je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
 • Objednávka Kupujúceho uskutočnená prostredníctvom Obchodu alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim. Predávajúci potvrdí bezodkladne prijatie objednávky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou Predávajúceho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je Kupujúci povinný Predávajúcemu oznámiť prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.
 • Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru Predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia Predávajúceho prostredníctvom e-mailu.
 • Ceny tovarov a služieb (napr. poštovné) uvedené v Obchode sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.
 • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.
 • Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám ak v týchto VOP nie je uvedené inak.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v objednávke;
 2.    v hotovosti vo vybranej predajni Manufaktura, ktoré prevádzkuje:
 3.    ČNP SR, s.r.o., IČ0: 46 78 33 93
 4.   VisViva, s.r.o., IČO: 468 83 665
 5.   bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho;
 6.   bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GP webpay
 • Doklad o predaji, ktorý slúži ako daňový doklad, Predávajúci Kupujúcemu zašle elektronicky na e-mail uvedený v objednávke v deň expedície tovaru, odovzdá fyzicky v predajni pri osobnom odbere v predajni vo forme účtenky alebo ju pošle elektronicky na uvedený e-mail a uloží na stiahnutie v zákazníckom účte.
 • Všetky oznámenia a doklady môžu byť Kupujúcemu odoslané v elektronickej podobe na e-mail.

 

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 • Náklady na poštovné a balné nesie Kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní tovaru. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými v Obchode.
 • Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 • V prípade, že je z dôvodu na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisovej (§ 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov), má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru bez uvedenia dôvodu , a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom e-mailu alebo písomne ​​na adresu Predávajúceho a kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy Kupujúcim. Ak odstúpi Kupujúci od zmluvy, nesie Kupujúci náklady na vrátenie tovaru (napr. prepravu) a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho prijal, pokiaľ sa s Kupujúcim výslovne nedohovorí na inom spôsobe, ktorým Kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.
 • Kupujúci má nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou tovaru (poštovné) pri jeho nadobudnutí (nie vrátenie). Tento nárok je však iba vo výške najlacnejšej varianty ponúkanej Predávajúcim (aj v prípade, že Kupujúci zvolil pri objednávke drahší spôsob prepravy), pričom osobný odber nemožno považovať za taký spôsob doručenia.
 • Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného od kúpnej zmluvy odstúpiť
 1. pri dodaní tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

 

 1. pri dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý Kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

 

 • Kupujúci berie na vedomie, že ak bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosti a Kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 • Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade o tom Kupujúceho informuje prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

 

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA A REKLAMÁCIE

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby a že v čase keď kupujúci tovar prevzal:
 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba vzájomná dohoda, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;
 2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa
 3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
 4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo akosti;
 5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 • Ustanovenia sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Pri použitom tovare pre chybu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

 • Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:
 1. na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;
 2. na odstránení chyby opravou veci;
 3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny;
 4. na odstúpenie od zmluvy.
 • Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúceho.
 • Práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe.
 • Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu.
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Predávajúci je pritom viazaný rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za chyby uplatňuje. Spôsob vybavenia reklamácie bude kupujúcemu oznámený.
 • Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.
 • Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie
 • Podnety a sťažnosti ako aj reklamáciu tovaru uplatňuje kupujúci písomnou formou na adrese ČNP SR, s.r.o., Mariánske nám. 29/6, Žilina 010 01. Podnety a sťažnosti môže kupujúci zaslať predávajúcemu aj formou elektronickej komunikácie na adresu eshop@manufaktura.sk.
 • Za okamih uplatnenia práva z chybného plnenia sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od Kupujúceho chybný tovar.
 • Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy eshop@manufaktura.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti Kupujúceho zašle predávajúci na e-mail Kupujúceho.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Predávajúci sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi poskytnutými Kupujúcim je zaobchádzané v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje slúžia len na účely Predávajúceho, prepravcov, výdajných miest a ďalších subjektov, ktorým sú odovzdávané len dáta nevyhnutne potrebné pre prepravu tovaru Kupujúcemu a pre uplatnenie výhod z vernostného programu.
 • Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne predávajúceho o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov z databázy Predávajúceho.
 • Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú.
 • Podrobné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú k dispozícii Kupujúcemu v samostatnom dokumente TU

 

8. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET, TECHNICKÉ NÁROKY

 • Kupujúci sa môžu v Obchode zaregistrovať a získať tak prehľad o svojich objednávkach, adresách, súhlasoch a ďalšie informácie v zákazníckom účte (ďalej len "Účet").
 • Pri registrácii kupujúci vypĺňa vybrané osobné údaje a zvolí si heslo, ktoré môže kedykoľvek po prihlásení do Účtu zmeniť.
 • Účet je Kupujúci oprávnený kedykoľvek zrušiť zaslaním žiadosti na e-mail eshop@manufaktura.sk.
 • Technické nároky na registráciu zákazníckeho účtu a nákup prostredníctvom Obchodu je zodpovedajúci hardvér a (i) prístup k internetovej sieti, (i) funkčný internetový prehliadač a (i) účet elektronickej pošty.

9. VERNOSTNÝ PROGRAM - MANUFAKTURA KLUB

9.1. ÚČASŤ VO VERNOSTNOM PROGRAME
 • Registráciou v Obchode zákazník automaticky vstupuje do vernostného programu MANUFAKTURA KLUB (ďalej "Klub"). Zákazníkovi (ďalej "Člen klubu") registráciou vzniká Účet (pozri bod 8), ktorý slúži aj na spravovanie získaných bodov, odmien a výhod plynúcich z vernostného programu.
 • Členom klubu sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá spĺňa prípadné ďalšie podmienky pre členstvo, ktoré sú stanovené v týchto Obchodných podmienkach, a vykoná riadnu registráciu.
 • Pre riadnu registráciu je potrebné v registračnom formulári uvedenom TU uviesť všetky požadované náležitosti, t. j. plné meno a priezvisko, e-mail, telefón, pohlavie, rok narodenia, PSČ a vykonať súhlas so spracovaním osobných údajov a s obchodnými podmienkami.
 • Členovi klubu je pridelená vernostná elektronická karta, ktorú nájde v Účte.
 • Účasť v Programe je bezplatná a nezakladá povinnosť nákupu tovaru ani služieb Predávajúceho.
9.2. PRINCÍP VERNOSTNÉHO PROGRAMU
 • Člen klubu zbiera na svoj Účet vernostné body (ďalej "Body) za ním realizované nákupy a objednávky:
 1. v kamenných obchodoch Manufaktura, ktoré prevádzkuje:
 2. ČNP SR, s.r.o., IČ0: 46 78 33 93
 3. VisViva, s.r.o., IČO: 468 83 665 (franšíza)
 4. v internetovom obchode manufaktura.sk
 • Výmenou za nazbierané body môže Člen klubu získať zľavové poukážky na nákup produktov Manufaktura alebo iné benefity (ďalej "Výhody").
 • Výhody vyplývajúce z Klubu ani nazbierané Body nemožno postúpiť alebo predať inému Členovi klubu.
 • Člen klubu môže vlastniť len jeden Účet.
 • Nazbierané Body ani Výhody nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť.
9.3. SYSTÉM ZBIERANIA BODOV
 • Za každé minuté 1 € náleží Členovi 1 vernostný bod. Suma sa vždy zaokrúhľuje nadol. Pri platbe 1,95 € zákazník dostane 1 Bod.
 • K pripísaniu Bodov za online nákup v internetovom obchode manufaktura.sk je potrebné nákup realizovať po prihlásení do Účtu.
 • K pripísaniu Bodov za nákup v kamenných obchodoch Manufaktura je potrebné sa pred platením identifikovať elektronickou vernostnou kartou člena klubu.
 • Platnosť Bodov sa s každým nákupom predlžuje o 365 dní. V prípade, že dátum platnosti vyprší, Člen stráca nárok na uplatnenie všetkých nazbieraných nerealizovaných Bodov.
 • Člen si môže overiť platnosť Bodov na Účte.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť systém prideľovania Bodov.
 • Spätné načítanie Bodov nie je možné.
 • Všetky produkty majú rovnakú hodnotu Bodov. Za Darčekové certifikáty (elektronické ani tlačené) a náklady spojené s dopravou sa Body nepripisujú.
 • Maximálny počet Bodov, ktorých zákazník môže v jednej chvíli dosiahnuť, je 450.
 • Body sú každému účastníkovi pripísané do 14 dní po uskutočnení nákupu.
 • Zlučovanie Bodov s inými Účtami nie je možné.
 • Výhody nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami.
9.4  VÝMENA VERNOSTNMÚCH BODOV ZA VÝHODY
 • Zmenu Bodov vykonáva Člen na Účte.
 • Za Body získa Člen poukážku na zľavu, ktorú môže uplatniť v kamenných obchodoch Manufaktura alebo v internetovom obchode manufaktura.sk.
 • Prevod Bodov na poukážky sa riadi nasledujúcim mechanizmom:

o 100 Bodov = zľava 4 € k nákupu nad 8 €

o 200 Bodov = zľava 12 € k nákupu nad 24 €

o 300 Bodov = zľava 24 € k nákupu nad 48 €

o 400 Bodov = zľava 40 € k nákupu nad 80 €

 • Člen po zmene Bodov obdrží poukážku s unikátnym kódom e-mailom a tiež sa zobrazí na Účte.
 • Platnosť poukážky je 3 mesiace od jej vygenerovania.
 • Člen Klubu obdrží zľavu vo forme poukážky.
 • Poukážku môže uplatniť iba člen Klubu, na ktorého Účte bola poukážka aktivovaná, pred vypršaním jeho platnosti.
 • Poukázku nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami.
 • Poukážku člen môže využiť na nákup tovaru v kamenných obchodoch Manufaktura, a to po predložení poukážky v elektronickej podobe obsluhe pred platením, alebo v internetovom obchode manufaktura.sk po zadaní kódu do poľa pre zľavový kód v prvom kroku v košíku.
 • Zľava je platná po splnení hodnoty nákupu na všetok sortiment s výnimkou darčekových certifikátov.

 

9.5. BLOKOVANIE A ZMAZANIE ÚČTU
 • Môže dôjsť k blokácii Účtu, ak Člen nerešpektuje pravidlá opísané v tomto dokumente alebo pri registrácii zámerne uviedol chybné osobné údaje, alebo sa vydával za inú osobu.
 • Člen môže kedykoľvek požiadať o zmazanie Účtu a to prostredníctvom e-mailovej adresy: klub@manufaktura.sk. Predávajúci si vyhradzuje lehotu 30 dní na túto operáciu odo dňa prijatia žiadosti na výmaz.
9.6. UKONČENIE ALEBO ÚPRAVA VERNOSTNÉHO PROGRAMU
 • Obchod si vyhradzuje právo na zmeny v pravidlách účasti v Klube, ale zavedené zmeny neznížia práva, ktoré získali členovia. Členovia budú informovaní o zmenách na webových stránkach obchodu, e-mailom alebo prostredníctvom SMS správy.
 • Obchod si vyhradzuje právo na pozastavenie alebo zatvorenie Klubu v ľubovoľnom okamihu jeho trvania, s tým, že práva získané Členmi budú zachované. V prípade uzavretia alebo pozastavenia Klubu bude mať Člen nárok na zmenu Bodov do ukončenia ich platnosti.
 • Člen má právo podať reklamáciu v súvislosti s realizáciou ustanovení Obchodných podmienok, predovšetkým v rozsahu priznaných Bodov alebo uplatnenej zľavy. Reklamácia by mala byť podaná v lehote 14 dní od výskytu okolností, ktoré zdôvodňujú jej podanie. Reklamácia by mala byť poslaná e-mailom na adresu klub@manufaktura.sk.

10. RIEŠENIE SPOROV, ORGÁN DOZORU ALEBO DOHĽADU

 • Spory medzi kupujúcim a predávajúcim týkajúce sa kúpy tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.manufaktura.sk prejednávajú slovenské súdy. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a iné subjekty alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov uverejňuje na svojej internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk
 • Kupujúci sa môže obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporu, ak využil všetky zákonom dané možnosti na riešenie sporu s výnimkou súdneho konania (napr. uplatniť si svoje právo v reklamačnom konaní). Hodnota sporu musí byť vyššia ako 20,- €.  Kupujúci má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu a uplatniť svoje nároky súdnou cestou.
 • Orgánom dozoru a dohľadu nad prevádzkovateľom e-shopu je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
827 99  Bratislava 27
(www.soi.sk)

resp. jednotlivé inšpektoráty SOI podľa krajov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Ružinovská 8
820 09 Bratislava

(ponuka a predaj kozmetických výrobkov) a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny Obchodných podmienok. Tieto zmeny sa nevzťahujú na objednávky dokončené pred účinnosťou príslušných zmien. Zmeny Obchodných podmienok sú účinné ich zverejnením na webových stránkach.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 23. augusta 2021.

 

Formulár pre Odstúpenie od zmluvy na stiahnutie - tu

Obchodné podmienky na stiahnutie - tu

Informácie o tom, ako spracovávame a chránime Vaše osobné údaje, nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.